Türkmen Halk Ertekileri

Derzeit nicht lieferbar
Kurzbeschreibung des Verlags:

Bu kitapda ProMosaik çagalar üçin saýlanan Türkmen ertekilerini hödürleýär. Çagalary we ertekileri halaýar, sebäbi olar ertekileriň üsti bilen örän täsin dünýä girýärler, ol ýerde ähli zat täsin we durmuşynyň içinde bolmadyk adamlar we ýerler bilen tanyşýarlar.
Bütin dünýäde çagalaryň kemala gelmeginde ertekileriň aýratyn orny bar we her bir medeniýetiň özüne mahsus ertekileri bar. Ertekileriň asyl maksady bolsa, aýdylan zatlardan özüne netije çykarmagy başarmak we ähli zatda oňat tarapdan pikir etmegi ýola goýýar, sebäbi ähli ertekilerde diýen ýaly netijede oňatlyk erbetlikden üsdün çykýar.
Ertekiler çagalara oňat tarapdan pikirlenmäge kömekçi bolup durýarlar, sebabi soňunda oňatlyklar erbetlikleriň hötdesinden gelýär.
Bu ýygyndyda aşakdaky türkmen ertekilerini okap bilersiňiz:
Akylly gyz
Jadyly sözüň güýji
Dana han
Garataý
Akylly çopan
Akyl ýaşda däl
Üç dogan
Akylly Ahmet
Akylly garry
Bu ertekileriň esasy temalary bolup edermenlik, türkmen ýigitdir gelin-gyzlarynyň akyllylygy, adamlaryň haýwanlara bolan garaýşy, doganlyk, adalat we şuňa meňzeş temalar bolup durýar.
Çagalaryňyz bilen bilelikde bu ertekileri okap lezzet alyň we dünýägarayşyňyz bilen hyýalyňyzy bu ertekilerdäki adamlar we ýerler bilen giňeldip täze tejribeler başdan geçirmegiňizi arzuw edýäris.
Bu ýygyndy ProMosaik üçin Azat Abdullaýew tarapyndan taýýarlandy.

weiterlesen
Produktdetails
Mehr Informationen
ISBN 9783748541646
Erscheinungsdatum 10.05.2019
Umfang 72 Seiten
Genre Kinder- und Jugendbücher/Kinderbücher bis 11 Jahre
Format Taschenbuch
Verlag epubli
Empf. Lesealter ab 1 Jahre
Herausgegeben von Azat Abdullaýew
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:
Jack Meggitt-Phillips, Loewe Kinderbücher, Isabelle Follath, Ulrich Thiele
€ 13,40
Antonia Michaelis, Loewe Kinderbücher, Verena Körting
€ 10,30
Vanessa Walder, Loewe Kinderbücher, Simona M. Ceccarelli
€ 10,30
Andrew McDonald, Loewe Wow!, Ben Wood, Ulrich Thiele
€ 12,40
Dietrich Grönemeyer, Rothmund Sabine
€ 10,30
Jiatong Chen, Loewe Kinderbücher, Viola Wang, Ulrike Köbele
€ 13,40
Ocke Bandixen, Loewe Wow!, Dominik Rupp
€ 12,40
Karl Olsberg, Loewe Wow!, Philipp Ach
€ 13,40